วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท. ให้ความสำคัญเรื่องสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท. ให้ความสำคัญเรื่องสถานการณ์โควิด-19

– ตรวจเชิงรุก เพื่อรักษาหรือเฝ้าดูอาการ
– บริหารจัดการแดวัคซีนอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบ
– วินัยการป้องกันของตนเอง

รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. FM 103 MHz