จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

|

  • บริษัทฯ จะให้บริการข้อมูลเครดิตด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ขอสินเชื่อและผู้ให้สินเชื่อ
  • บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีความปลอดภัยสูงสุดในกระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลในฐานข้อมูลเครดิตของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ จะให้บริการข้อมูลเครดิต เฉพาะแก่สมาชิก ผู้ใช้บริการ หรือเจ้าของข้อมูล ที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นผู้มีความจำเป็นโดยสุจริตตามกฎหมาย ในการใช้ข้อมูลเครดิตนั้น
  • บริษัทฯ จะให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภคที่มีข้อหารือเกี่ยวกับข้อมูลของตนที่บริษัทฯ ได้จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเครดิตของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลเครดิตเพื่อให้มีการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้บริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ โดยผ่านความร่วมมือกับองค์กรต่างๆที่เหมาะสม