วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม – Vision/Mission/Value

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทข้อมูลเครดิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และเป็นองค์กรหลักในการทำให้บริการข้อมูลเครดิต ที่มีคุณภาพสำหรับสถาบันการเงิน และส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน เพื่อสร้างเสริมเสถียรภาพให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

พันธกิจ

 1. คุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล และให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน
 2. พัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน
 3. รักษามาตรฐานคุณภาพข้อมูลเครดิตให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย
 4. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเครดิตที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
 5. มีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
 6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

ค่านิยม

 1. เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลเครดิตให้แก่ประชาชน
 2. มีประสิทธิภาพ และจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ
 3. รักษาความลับและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ซื่อตรง โปร่งใส และเคร่งครัดในกฎระเบียบ
 5. มีระบบข้อมูลเครดิตที่มาตรฐาน และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 6. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และทันสมัย
 7. ทำงานเป็นทีม
 8. พัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า