นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (บริษัท) จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) บริษัทจึงขอเรียนแจ้งให้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลผู้ใช้บริการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

อ่านรายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คลิก

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ อะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

การใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท

          ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อการค้นหาข้อมูล หรือบริการต่างๆ ของบริษัท และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ให้แก่บริษัททราบ

Cookies คืออะไร

          ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท  หลังจากที่ผู้ใช้บริการเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ

บริษัทใช้ Cookies อย่างไร

          เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทให้เข้าถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทใช้ “คุกกี้” (cookie) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้บริการเยี่ยมชมเว็บไซต์ซึ่งข้อมูลที่บริษัทเก็บรวมรวมนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้ ได้แก่ วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้นพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทและใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยคุกกี้ถือส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของบริษัท

การจัดการ Cookies

ผู้ใช้บริการสามารถจัดการคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของผู้ใช้บริการให้รองรับการทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะการใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น หากผู้ใช้บริการกด link ไปยังเว็บไซต์อื่นผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น ๆ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทโดยเร็วที่สุดปัจจุบันนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่16 เมษายน 2563

สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิทุกครั้ง

  • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ NCB เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
  • การแก้ไขข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • การโอนย้ายข้อมูล เพื่อส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ NCB และต้องมีความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญา เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นของกฎหมาย
  • ขอลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
  • ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
  • ขอเพิกถอนความยินยอม ทั้งนี้ NCB จะแจ้งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหากดำเนินการดังกล่าวตามแต่กรณี (ถ้ามี)

การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ NCB อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หาก NCB ปฏิเสธคำขอข้างต้น NCB จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ทราบด้วย

โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิได้โดยการกรอกแบบฟอร์มแบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่เกี่ยวข้องกับแก้ไขข้อมูลในรายงานข้อมูลเครดิต) และส่งมาที่ DPO@ncb.co.th
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล