ตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ผ่านโมบายแอป ”Krungthai Next” รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit report) ทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง

บริการใหม่ล่าสุด! พร้อมแล้ว

ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งผ่านโมบายแอป “Krungthai Next” รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit report) ทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง*

*ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด

ตรวจได้ง่ายๆ ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ผ่าน โมบายแอป “Krungthai Next” พร้อมเลือกวิธีรับผลได้ดั่งใจ 2 วิธี

1.รับผลทางอีเมลภายใน 24ชั่วโมง* (ข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)

2.รับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ (ข้อมูลเครดิตรูปแบบเอกสาร)

หมายเหตุ :
– หากไม่ได้รับภายในกำหนด โปรดติดต่อ consumer@ncb.co.th
– บริการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรผ่านเคาน์เตอร์สาขา และ ATM ของธนาคารกรุงไทย พร้อมรับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้เช่นเดิม

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.ktb.co.th/th/content/personal/krungthai-next/credit-bureau-status-check-service