ดาวน์โหลดเอกสารคำขอ เพื่อตรวจเครดิตบูโร

ISM2022_FR01.00.03.07.V02 2024

ตรวจเครดิตบูโรของตนเอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การตรวจเครดิตสกอริ่ง (คะแนนเครดิต)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การให้บริการนิติบุคคลตรวจเครดิตบูโรของตนเองทางไปรษณีย์

แบบคำขอนิติบุคคล-ตรวจสอบทางไปรณีย์ :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการยื่นขอแก้ไขข้อมูล หรือมีข้อโต้แย้งข้อมูลเครดิต สำหรับบุคคลเจ้าของข้อมูล

แบบคำขอใช้สิทธิตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลเครดิต
แบบคำขอแก้ไขรหัสสถานะบัญชี (เนื่องจากได้ชำระหนี้ให้แก่นิติบุคคลผู้รับโอนหนี้เสร็จสิ้นแล้ว)

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลวันที่และประเภทของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ ข้อตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เรื้อรัง (เนื่องจากได้ชำระหนี้ให้แก่นิติบุคคลผู้รับโอนหนี้เสร็จสิ้นแล้ว)อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโรที่ธนาคาร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโรผ่าน ATM, Mobile Banking และ Internet Banking

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม