ร่วมงานกับเรา

LOOKING FOR A CHALLENGING CAREER?

National Credit Bureau was established in 2003 with a main aim to contribute crucially to the country’s credit lending and economy. Supporting more than eighty financial institutions in Thailand, and with a robust growth in our business operations, we are now seeking high caliber and dynamic individuals to join our team. If you think you are up to this challenge, we would like to hear from you.

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
รับสมัครพนักงาน
ตำแหน่ง ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติ
1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
2. อายุ 25 – 40 ปี
3. มีความรู้ด้าน IT หรือ IT Audit จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 5 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. มีหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
2. ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง รวมทั้งข้อกำหนดของกฎหมาย
3. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน และมิใช่ทางการเงิน (Finance and Non Finance) ของบริษัท
4. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
5. ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบ (IT General Controls) และตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงาน (IT Application Controls)
6. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ สอบทาน และ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี แก่หน่วยงานรับตรวจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1. ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท โดยให้ข้อมูลผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบระบบงาน รวมทั้งผลการประเมินระดับการควบคุมภายใน
2. ตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
3. ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการตามข้อแนะนำของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายนอก หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ให้ข้อมูลและช่วยในการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในครึ่งปี การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปี และการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ปฎิบัติตามกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน คู่มือการตรวจสอบภายใน และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนปฎิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Application form
         

interested candidates, Please send your resume, attaching full details of qualifications, experiences, recent photo and expected salary to:

สนใจร่วมงานกับเรา 
ส่วนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 0-2095-5800
E-mail : kanjana@ncb.co.th