ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ผ่านโมบายแอป MyMo ธนาคารออมสิน

บริการตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ผ่านโมบายแอป MyMo ธนาคารออมสิน

เลือกวิธีรับรายงานได้ 2 รูปแบบ

  1. รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง*
    (*ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)
  2. รับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ (ข้อมูลรูปแบบเอกสาร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 1143 MyMo Call Center

หมายเหตุ

  • กรณีชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้องก่อนใช้บริการ
  • อัปเดต Mymo เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนทำรายการ

ขั้นตอนการขอรายงานข้อมูลเครดิต

1. เลือกเมนู “ขอตรวจเครดิตบูโร” 2. เลือกประเภทรายงาน “รายงานข้อมูลเครดิต” และเลือกรูปแบบการ รับข้อมูลที่ต้องการระหว่าง “อีเมล (PDF)” หรือ “ส่งทางไปรษณีย์” จากนั้นกด “ถัดไป” 3. อ่านรายละเอียดการยืนยันการขอ ข้อมูลเครดิต และกด “ยืนยัน” หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ติดต่อสาขา
4. อ่านข้อกำหนด และเงื่อนไข เลื่อนจนสุดหน้า และกดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่าน และยอมรับในข้อกำหนด และเงื่อนไขฯ” และกด “ยอมรับ” 5. ทำการตรวจสอบจำนวนเงิน และ “เลื่อนเพื่อส่ง” เพื่อทำการชำระเงิน 6. ตรวจสอบรายละเอียดในการชำระเงิน และการขอข้อมูลเครดิตอีกครั้ง จากนั้น กด “ยืนยัน”
7. กรอกรหัสผ่าน MyMo และกด “ถัดไป” เพื่อทำการยืนยันการขอข้อมูลเครดิต 8. หน้าจอแสดง e-Slip ที่ ได้ทำการชำระเงินและ เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรายงาน กด  เพื่อบันทึกเก็บไว้ในคลังภาพ

 


ขั้นตอนการขอรายงานข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

1. เลือกเมนู “ขอตรวจเครดิตบูโร” 2. เลือกประเภทรายงาน “รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอร์ริ่ง” และเลือกรูปแบบการ รับข้อมูลที่ต้องการระหว่าง “อีเมล (PDF)” หรือ “ส่งทางไปรษณีย์” จากนั้นกด “ถัดไป” 3. อ่านรายละเอียดตัวอย่างเครดิตสกอร์ริ่ง และกด “ถัดไป”
4. อ่านรายละเอียดการยืนยันการขอ ข้อมูลเครดิต และกด “ยืนยัน” หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ติดต่อสาขา
5. อ่านข้อกำหนด และเงื่อนไข เลื่อนจนสุดหน้า และกดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่าน และยอมรับในข้อกำหนด และเงื่อนไขฯ” และกด “ยอมรับ”
6. ทำการตรวจสอบจำนวนเงิน และ “เลื่อนเพื่อส่ง” เพื่อทำการชำระเงิน
7. ตรวจสอบรายละเอียดในการชำระเงิน และการขอข้อมูลเครดิตอีกครั้ง และกด “ยืนยัน”
8. กรอกรหัสผ่าน MyMo และกด “ถัดไป” เพื่อทำการยืนยันการขอข้อมูลเครดิต
9. หน้าจอแสดง e Slip ที่ได้ทำการชำระเงิน และเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรายงาน กด “เสร็จสิ้น” และสามารถกด เพื่อบันทึกเก็บไว้ในคลังภาพ

 


ขั้นตอนการแก้ไขอีเมลสำหรับรับรายงานขŒอมูลเครดิต (และเครดิตสกอริ่ง)

1. ทำการกด ที่ข้อŒมูลส่วนตัวที่หน้าแรก เพื่อทำการแก้ไขอีเมล
2. กดเลือกช่อง “อีเมล”
3. ทำการลบอีเมลเดิม และกรอกอีเมล ที่ต้องการแก้ไขใหม่‹ จากนั้นกด “ถัดไป”
4. แสดงหน้าจอยืนยันอีเมลที่ส่งรหัส OTP กด “ถัดไป”
5. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางอีเมล และ กด “ถัดไป”
6. ยืนยันอีเมลสำเร็จ กด “เสร็จสิ้น”