ตรวจข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต ผ่านโมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

บริการตรวจข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต ผ่านโมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

 •  เลือกเมนู “ธุรกรรม” และเลือก “ขอตรวจเครดิตบูโร”
 • เลือกประเภทรายงานได้ 2 แบบ
  – รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต (เครดิตสกอริ่ง)
  – รายงานข้อมูลเครดิต
 • มั่นใจด้วยการยืนยันตัวตนผ่าน NDID
 • รับรายงานทางอีเมลได้ทันที
 • รายงานเป็นความลับ ปลอดภัย


หมายเหตุ

กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล โปรดติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนใช้บริการ
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอีเมล หรือเบอร์มือถือ โปรดแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องผ่านแอปพลิเคชัน ก่อนใช้บริการ
รายละเอียดเพิ่มเติม wwww.bangkokbank.com/mobilebanking หรือโทร. 1333

 ขอตรวจเครดิตบูโร ผ่าน www.bangkokbank.com

1. เลือก ลูกค้าบุคคล

2. เลือก โมบายแบงก์กิ้ง

3. วิธีใช้งาน >> ดูเพิ่มเติม

4. บริการอื่นๆ >> ขอตรวจเครดิตบูโร >>> ดูเพิ่มเติม

 


การขอรายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต 

 

 1. เลือกเมนู “ธุรกรรม” เลือก “ขอตรวจเครดิตบูโร”
 2. ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก

 

 1. Select “Banking” Select “Credit bureau”
 2. Enter your 6-digit Mobile PIN
 1. เลือกประเภทของรายงานที่ต้องการ
  – รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต
  – รายงานข้อมูลเครดิต
  กรณีลูกค้ายังไม่ได้ลงทะเบียนบริการ NDID ระบบแสดงข้อความแจ้งให้ลงทะเบียน NDID ก่อน
 2. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และกดยอมรับ

 

 1. Select report type
  – Credit Information and Credit Scoring Report
  – Credit Information Report
  In case, you have not yet registered for NDID, the system will notify you to complete NDID registration first.

4. Read the terms and conditions and select “Accept”

 1. ตรวจสอบข้อมูล/แก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (กรณีส่งทางอีเมลไม่สำเร็จ)
  หมายเหตุ: หากจัดส่งไปที่อีเมลไม่สำเร็จภายใน 3 วัน นับจากวันทีส่งคำขอ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จะจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์

 

 1. Check your personal information / edit address (If cannot send via email)
  Notes: If the email delivery has failed within 3 days of the request date, National Credit Bureau will send the report to your address
 1. ตรวจสอบคำขอรายงานข้อมูลเครดิตพร้อมค่าใช้จ่าย

 

 1. Review the request and fee
 1. ขอยืนยันตัวตนการทำรายการผ่านระบบ NDID

 

 1. Identity authentication via NDID
 1. ระบบแสดงรายการคำขอยืนยันตัวตน เลือก “ต่อไป”

 

 1. The system will display your NDID request and select “Next”
 1. ชำระค่าธรรมเนียมการขอตรวจเครดิตบูโร

 

 1. Make a payment
 1. เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับ สลิปเป็นหลักฐาน
  หมายเหตุ: คุณสามารถเรียกดูรายการขอข้อมูลรายงานเครดิตได้โดยเลือกแถบ “ประวัติการขอ” จากหน้าขอตรวจเครดิตบูโร

 

 1. Once the transaction is completed, you will receive the eSlip
  Notes: You can view your request history by selecting “History” in Request credit bureau report