คณะกรรมการบริษัทฯ

|

คณะกรรมการบริษัทฯ

ดร.กุลยา ตันติเตมิท ประธานกรรมการ
นายกมลภพ วีระพละ รองประธานกรรมการ
นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ กรรมการ
นายฮอย วิง วิงโก้ หว่อง กรรมการ
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ
นายจเร เจียรธนะกานนท์ กรรมการ
นายจงรัก รัตนเพียร กรรมการ
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการอิสระ
ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการอิสระ
ดร.ธิบดี วัฒนกุล กรรมการอิสระ
พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายธีระ อภัยวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายสิริยศ ศรีสุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายบริหาร

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่