|

คณะกรรมการบริษัทฯ

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการ
นายฉัตรชัย ศิริไล รองประธานกรรมการ
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ
นายสุทธิชัย สังขมณี กรรมการ
นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร กรรมการ
นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ กรรมการ
นายลอว์เรนซ์ ส่อง กรรมการ
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ
นายยุทธชัย เตยะราชกุล กรรมการ
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการอิสระ
นายจารึก กังวานพณิชย์ กรรมการอิสระ
นายชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการอิสระ
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายธีระ อภัยวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

 

ฝ่ายบริหาร

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่