|

คณะกรรมการบริษัทฯ

นายประภาศ คงเอียด ประธานกรรมการ
นายฉัตรชัย ศิริไล รองประธานกรรมการ
นายพงชาญ สำเภาเงิน กรรมการ
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข กรรมการ
นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร กรรมการ
นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ กรรมการ
นายสาธิต กุมาร พิลไล กรรมการ
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ
นายยุทธชัย เตยะราชกุล กรรมการ
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการอิสระ
นายจารึก กังวานพณิชย์ กรรมการอิสระ
นายชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการอิสระ
พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายธีระ อภัยวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายสิริยศ ศรีสุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายวรวิทย์ เจนธนากุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

 

ฝ่ายบริหาร

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่