|

คณะกรรมการบริษัทฯ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ประธานกรรมการ
นายฉัตรชัย ศิริไล รองประธานกรรมการ
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการ
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการ
นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการ
นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ กรรมการ
นายสาธิต กุมาร พิลไล กรรมการ
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ
นายยุทธชัย เตยะราชกุล กรรมการ
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการอิสระ
นายจารึก กังวานพณิชย์ กรรมการอิสระ
นายชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการอิสระ
พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายธีระ อภัยวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายสิริยศ ศรีสุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

 

ฝ่ายบริหาร

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่