พรบ.ข้อมูลเครดิต

พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

เวอร์ชั่นภาษาไทย

(ฉบับที่ ๖) พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕)

English Version

(5 editions combined) Credit Information Business Act (B.E 2549)