ตรวจเครดิตบูโร สำหรับนิติบุคคล ทางไปรษณีย์

การให้บริการนิติบุคคลตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองทางไปรษณีย์ (เฉพาะนิติบุคคล)

เพื่อเพิ่มช่องทางให้ท่านเจ้าของข้อมูลประเภทนิติบุคคลได้รับทราบข้อมูลเครดิตของท่านเอง บริษัท มีความยินดีที่จะให้เจ้าของข้อมูลเฉพาะที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น สามารถยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต ได้ทางไปรษณีย์ โดยบริษัท จะจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตของท่านให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองของท่านเท่านั้น

ขั้นตอนในการยื่นคำขอตรวจข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ มีดังนี้

1. นิติบุคคลกรอกรายละเอียด แบบคำขอตรวจข้อมูลเครดิตนิติบุคคล (แบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตนิติบุคคล) พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้
  • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ชำระค่าบริการตรวจข้อมูลเครดิต เป็นแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) สั่งจ่าย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ตามอัตราค่าบริการที่ท่านได้เลือกในแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต ดังนี้
  • แบบที่ 1 รายงานข้อมูลเครดิต 1 ฉบับ ครั้งเดียว อัตราค่าบริการ 220 บาท ***รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์จำนวน 20 บาทแล้ว***
  • แบบที่ 2 รายงานข้อมูลเครดิต 2 ฉบับ รายครึ่งปี อัตราค่าบริการ 400 บาท ฟรีค่าจัดส่งไปรษณีย์
  • แบบที่ 3 รายงานข้อมูลเครดิต 4 ฉบับ รายไตรมาส อัตราค่าบริการ 700 บาท ฟรีค่าจัดส่งไปรษณีย์
  • แบบที่ 4 รายงานข้อมูลเครดิต 6 ฉบับ ราย 2 เดือน อัตราค่าบริการ 950 บาท ฟรีค่าจัดส่งไปรษณีย์
3. จัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 1-2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าถึง

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ส่วนบริการตรวจเครดิตบูโร (กรณีตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล)  เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรด์ พระรามเก้า ชั้น 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 

4. บริษัท จะส่งรายงานข้อมูลเครดิต ให้กรรมการผู้จัดการ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองของนิติบุคคลเท่านั้น

หมายเหตุ

  • โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ลงในแบบคำขอ เพื่อใช้ในกรณีที่บริษัท ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
  • กรณีที่เอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต และจะส่งเอกสาร พร้อม Cashier Cheque คืนให้แก่ผู้ขอ
  • กรณียื่นขอตรวจสอบเนื่องจากได้รับการปฏิเสธการให้สินเชื่อ หรือได้รับการขึ้นค่าบริการจากสถาบันการเงิน ท่านต้องมีหนังสือแจ้งปฏิเสธการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมีข้อความว่าเป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูล เครดิตจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด แนบมาพร้อมกับแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตเป็นหลักฐาน โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ในหนังสือแจ้งจะได้รับการยกเว้นค่าบริการในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  • กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารเจ้าของข้อมูล อีเมล consumer@ncb.co.th