วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในระบบ และนอกระบบ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในระบบ และนอกระบบ

รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. FM 103 MHz