วันที่ 29 มกราคม 2564 ตอน มาตรการผ่อนคลายการป้องกันแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ และความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม

รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. FM 103 MHz