วันที่ 16 เมษายน 2564 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกับ “ภาวะหนี้ครัวเรือนสูง”

วันที่ 16 เมษายน 2564 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกับ “ภาวะหนี้ครัวเรือนสูง”
– วินัยทางการเงิน
– วินัยด้านสาธารณสุข
– วินัยของตนเอง

รายการวิทยุ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30-13.00 น. FM 103 MHz