“โครงการเจ้านายใจดี” การทำให้พนักงานหมดหนี้สิน ทำให้เขาทำงานอย่างมีความสุข ยังส่งต่อไปครอบครัวด้วย