บทบาทหน้าที่ของเครดิตบูโร

Ep.1 มาฟัง “คุณสุรพล โอภาสเสถียร” ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร
มีคำตอบ ที่จะทำให้ทุกคนได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเครดิตบูโรได้มากยิ่งขึ้น