“มุมมองของคนต่างเจนฯ ต่อบัตรเครดิต” เครื่องมืออำนวยความสะดวกทางการเงินหรือเครื่องมือก่อหนี้