ควรทำอย่างไร เมื่อชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว

ควรทำอย่างไร เมื่อชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว

กรณีชำระหนี้ปิดบัญชีกับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร

เมื่อท่านชำระหนี้ครบถ้วนและปิดบัญชีกับสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว

ท่านไม่ต้องทำอะไร

เนื่องจากสถาบันการเงินมีหน้าที่ตามกฎหมายในการนำส่งข้อมูลมาที่เครดิตบูโรในเดือนถัดไป ว่าท่านชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ภาระหนี้เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท สถานะบัญชีของท่านคือ “ปิดบัญชี” (11 : ปิดบัญชี)