Blacklist ความเข้าใจผิด…ที่ควรทราบ

Blacklist ความเข้าใจผิด…ที่ควรทราบ

หลายท่านคิดว่า สาเหตุที่สถาบันการเงินไม่ให้สินเชื่อ เพราะเครดิตบูโรขึ้นบัญชีดำ หรือที่เรียกกันทั่วๆ ไปว่า “ติด Blacklist”

ความจริง!เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง

เพราะเครดิตบูโร จะทำหน้าที่จัดเก็บรักษา รวบรวมและประมวลผลข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงินตามที่สถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิกจัดส่งให้เท่านั้น

มิได้มีหน้าที่ “ขึ้นบัญชีดำ”หรือ “Blacklist” อย่างที่เข้าใจกัน

 

เมื่อท่านขอกู้เงินแล้ว สถาบันการเงินไม่อนุมัติเงินกู้ อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น

– รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนด

– ข้อมูลที่ปรากฎในเครดิตบูโรไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ขอกู้

ซึ่งอาจเป็นผลมาจากท่านมีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดี หรือ ผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น

 

เครดิตบูโรไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีสิทธิอนุมัติหรือร่วมตัดสินใจให้สินเชื่อกับใคร บุคคลใดกล่าวอ้างกับท่าน…แจ้งเรื่องได้ที่ 0-2643-1250

 

ที่มา : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย : สิงหาคม 2559

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560