อยากรู้จัง… ทำไม? ขอสินเชื่อไม่ผ่าน?

อยากรู้จัง ทำไม? ขอสินเชื่อไม่ผ่าน?

 

เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ หรือไม่?

   – ให้ข้อมูลครบหมดแล้ว    

   – ประวัติหนี้เสียไม่มี แต่ขอสินเชื่อไม่ผ่าน

 

เหตุผลอาจมีได้หลายประการ เช่น

   – นโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน

   – ประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาของลูกหนี้

   – โอกาสในการผิดนัดชำระหนี้มากหรือน้อย

   – ภาระหนี้ที่มีอยู่และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ

   – หลักประกันความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อ เช่น หลักทรัพย์ค้ำประกัน/ผู้ค้ำประกัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้สถาบันการเงินต้องชี้แจงเหตุผล ที่ไม่ปล่อยสินเชื่อให้ผู้ขอสินเชื่อทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องทำหนังสือตอบชี้แจงเหตุผลที่ไม่ให้สินเชื่อ และลงทะเบียนจัดส่งไปให้ผู้ขอสินเชื่อทราบ

 

ที่มา : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560