“รายงานข้อมูลเครดิต” เกี่ยวข้องกับ “Blacklist” หรือไม่!

“รายงานข้อมูลเครดิต” เกี่ยวข้องกับ “Blacklist” หรือไม่!

กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ รายงานก็จะแสดงข้อมูลว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ไว้ในระบบข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตเช่นกัน

“รายงานข้อมูลเครดิต” คือการรายงานประวัติการชำระสินเชื่อตามข้อเท็จจริง

กรณีลูกหนี้ชำระหนี้ได้ ไม่ค้างชำระ รายงานก็จะแสดงว่า “สถานะบัญชีเป็นปกติ”

ไม่มีการรายงานว่าลูกหนี้คนใดติด “Blacklist”