มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ลูกหนี้ “ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต”

คำถาม : กรณีมีการขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระในช่วงวิกฤติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ขอพักต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือเลื่อนการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

หากมีบางสถาบันการเงินแจ้งว่า จะลงบันทึกในข้อมูลเครดิตว่า 3 เดือน ที่อยู่ในเงื่อนไข จะลงบันทึกว่า “ปรับโครงสร้างหนี้” กลัวข้อมูลเครดิตมีปัญหา

อันนี้จะมีผลอย่างไร

? คำตอบ : เครดิตบูโรขอเรียนว่า ตามที่หน่วยงานภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า ภัยแล้ง รวมทั้ง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การนำส่งข้อมูลเครดิตของลูกค้าของธนาคารและสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรสอดคล้องกับแนวทางการช่วยเหลือลูกค้าที่ยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ แต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต (ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต) จึงมีข้อแนะนำธนาคารและสถาบันการเงินที่ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าตามมาตรการต่างๆ ข้างต้น โดยมีการผ่อนผันเงื่อนไขการชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งให้แก่ลูกค้าที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันถึงกำหนดชำระ ให้สามารถนำส่งข้อมูลสถานะบัญชี เป็น ปกติ (หรือรหัส 10/010) ได้

หากลูกค้าปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินผ่อนผันให้แก่ลูกค้า กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยขอให้สอบถามจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ท่านใช้บริการ