ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดช่องทางใหม่ “ทางด่วนแก้หนี้” สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เรียนท่านเจ้าของข้อมูล 
        เครดิตบูโรขอเรียนว่า ตามที่หน่วยงานภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น นั้น 
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต (ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต) ได้มีข้อแนะนำธนาคารและสถาบันการเงิน เกี่ยวกับ การนำส่งข้อมูลเครดิตของลูกค้าของธนาคารและสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร ดังนี้ 
        1.มีการผ่อนผันเงื่อนไขการชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งให้แก่ลูกค้าที่ไม่มีหนี้ค้างชำระหรือมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันถึงกำหนดชำระ 
        2.สามารถนำส่งข้อมูลสถานะบัญชีเป็น ปกติ (หรือรหัส 10/010) ได้ หากลูกค้าปฏิบัติได้ตามเงื่อนที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินผ่อนผันให้แก่ลูกค้า 
สำหรับการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือความช่วยเหลืออื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและมาตรการช่วยเหลือของผู้ให้บริการแต่ละแห่ง 
        อนึ่ง เครดิตบูโรได้แนบช่องทางการติดต่อสถาบันการเงิน สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 มายังท่านตามแนบ 
         กรณีที่ท่านไม่สามารถติดต่อธนาคารและสถาบันการเงินตามช่องทางดังกล่าวได้ เนื่องจากมีผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดช่องทางใหม่ ชื่อว่า ทางด่วนแก้หนี้ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้มีหนทางเข้าติดต่อขอรับมาตรการเพิ่มขึ้น โดยทางด่วนแก้หนี้สามารถติดต่อผ่านศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 หรือ Email : fcc@bot.or.th หรือ เว็บไซต์  www.1213.or.th โดย ธปท. จะประสานนำส่งคำขอปรับโครงสร้างหนี้และเข้าร่วมมาตรการไปยังธนาคารและสถาบันการเงินทันที โดยการเข้าใช้บริการต้องกรอกข้อมูล 1 รายการคำขอ ต่อสถาบันการเงิน 1 แห่ง แต่หากมากกว่า 1 แห่ง ให้ส่งรายการแยกรายสถาบันการเงิน (Link ช่องทางประสานงานนำส่งคำขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ ธปท. :
http://www.1213.or.th/th/Pages/ทางด่วนแก้หนี้.aspx
การให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน อาจทำให้เรื่องของท่านไม่ได้รับการพิจารณา หรือไม่สามารถติดต่อกลับเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ อย่างไรก็ดีการขอสินเชื่อใหม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละผู้ให้บริการ