ชำระหนี้ครบแล้ว และปิดบัญชีกับสถาบันการเงินหรือผู้รับโอนหนี้จากสถาบันการเงิน ต้องทำอย่างไรต่อไป

ชำระหนี้ครบแล้วและปิดบัญชีกับสถาบันการเงินหรือผู้รับโอนหนี้จากสถาบันการเงิน ต้องทำอย่างไรต่อไป

กรณีชำระหนี้ปิดบัญชีกับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร เมื่อท่านชำระหนี้ครบถ้วนและปิดบัญชีกับสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านไม่ต้องทำอะไร เนื่องจากสถาบันการเงินมีหน้าที่ตามกฎหมายในการนำส่งข้อมูลมาที่เครดิตบูโรในเดือนถัดไป ว่าท่านชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ภาระหนี้เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท สถานะบัญชีของท่านคือ “ปิดบัญชี” (11 : ปิดบัญชี)

กรณีสถาบันการเงินโอนหรือขายหนี้ ของท่านไปยังผู้รับโอนซึ่งเป็นนิติบุคคลและไม่ได้เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร เมื่อท่านชำระหนี้ให้แก่ผู้รับโอนเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ท่านนำหนังสือยืนยันการชำระหนี้เสร็จสิ้นจากนิติบุคคลผู้รับโอน มายื่นคำร้องขอแก้ไขสถานะปิดบัญชี จาก “โอนหรือขายหนี้” เป็น “ลูกค้าได้ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว” ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทั้ง 5 แห่ง (เนื่องจากนิติบุคคลผู้รับโอนไม่ใช่สมาชิกเครดิตบูโร จึงไม่สามารถนำข้อมูลการชำระหนี้มาที่เครดิตบูโรได้)
ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง >> https://goo.gl/EUqDA4

เอกสารที่ใช้ ได้แก่
– แบบคำขอแก้ไขรหัสสถานะบัญชี (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ เมนูดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
– หนังสือยืนยันการชำระหนี้ปิดบัญชี
– สำเนาบัตรประชาชนของตนเอง

***หลังจากยื่นเอกสารหลักฐานเรียบร้อย จะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 30 วัน (โดยเครดิตบูโรจะแก้ไขข้อมูลจากสถานะ 42 โอนหรือขายหนี้ เป็น สถานะ 43 โอนขายหนี้ และชำระหนี้เสร็จสิ้น)