รู้ให้ทัน แก้ให้ไว สาเหตุที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อ

ทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน? เหตุผลมีอยู่หลายประการค่ะ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้สถาบันการเงินต้องชี้แจงเหตุผลส่งให้ผู้ขอสินเชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร
วันนี้เรามาดูสาเหตุเพื่อให้รู้ให้ทัน จะได้แก้ให้ไว และอย่าลืมรักษาวินัยทางการเงินด้วยค่ะ
1.นโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน
2.ประวัติชำระหนี้ที่ผ่านมาของลูกหนี้
3.โอกาสในการผิดนัดชำระหนี้มากหรือน้อย
4.ภาระหนี้ที่มีอยู่และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ
5.หลักประกันความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อ

รู้ให้ทัน แก้ให้ไว สาเหตุที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อ