ขอสินเชื่อแต่โดนปฏิเสธโดยอ้างว่าเพราะเครดิตบูโร

ขอสินเชื่อแต่โดนปฏิเสธโดยอ้างว่าเพราะเครดิตบูโร

สำหรับใครที่ถูกสถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อโดยมีหนังสือแจ้งว่าสาเหตุมาจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือเครดิตบูโร ให้นำหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ มายื่นขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตฟรี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในหนังสือแจ้งปฏิเสธดังกล่าว โดยจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต โดยสามารถยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้เช่นกัน ทำตามวิธีนี้ได้เลย

1. ยื่นแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

1.1 แบบบุคคลธรรมดา ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับตัวจริงมาแสดง
1.2 แบบมอบอำนาจ
– หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง
1.3 นิติบุคคล
– สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
1.4 นิติบุคคลแบบมอบอำนาจ
– หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล
– สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

2. ยื่นเอกสารในข้อ 1 พร้อมหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินเชื่อ

3. เจ้าของข้อมูลสามารถขอรับรายงานภายในวันยื่นคำขอได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง หรือจัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ฉบับละ 20 บาท)


การขอตรวจสอบการถูกปฏิเสธสินเชื่อผ่านทางไปรษณีย์

1. เจ้าของข้อมูลกรอกแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต โดยแนบหลักฐาน ดังนี้

+ กรณีบุคคลธรรมดา

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

+ กรณีนิติบุคคล

– สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. หนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงิน ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อ โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ในหนังสือแจ้งปฏิเสธดังกล่าว

3. จัดส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าถึง
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ส่วนบริการเจ้าของข้อมูล เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

4. บริษัท จัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตให้ตามที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน หรือตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งปฏิเสธการให้สินเชื่อ หรือที่อยู่ที่ทางบริษัทจะสามารถตรวจสอบได้


เช็กช่องทางการเครดิตบูโรเพิ่มเติม >>> http://bit.ly/2D5eZW3

ข้อมูลเพิ่มเติม
#เครดิตบูโร
คลิก ▶️ https://linktr.ee/ilovebureau