ทำไมต้องมีเครดิตบูโร? มีความสำคัญอะไรกับเศรษฐกิจไทย

พูดถึงเครดิตบูโร หลายคนอาจรู้ แต่อาจจะยังไม่เข้าใจ คงต้องเคยสงสัยกันมาบ้าง ว่ามีไปเพื่ออะไร มีประโยชน์อะไร เรามาอ่านกันเลยค่ะ

ปี 2545 มีการตรา พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 โดยมีเหตุผลคือ

“โดยที่การกู้ยืมหรือให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน จำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างเพียงพอว่าลูกค้ารายนั้น มีประวัติอย่างไร และมีภาระหนี้อยู่กับสถาบันการเงินอื่นมากน้อยเพียงใด เท่าที่ผ่านมา การให้กู้ยืมหรือการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขื้น ทำให้ปัญหาความไม่มั่นคงแก่สถาบันการเงินนั้น และระบบสถาบันการเงินโดยรวม นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำธุรกรรมข้อมูลเครดิต รวมทั้งยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะ จึงจำเป็นต้องมีตราพระราชบัญญัตินี้”

ทำไมต้องมีเครดิตบูโร? มีความสำคัญอะไรกับเศรษฐกิจไทย