Q&A มียอดหนี้ค้างชำระในเครดิตบูโร จะขอกู้ใหม่ได้หรือไม่?

สถาบันการเงินมีหลักพิจารณาการให้สินเชื่อหลายอย่าง พิจารณาจากความสามารถของลูกค้า ตามนโยบายการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน เช่น ภาระหนี้ที่มีอยู่ และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ โอกาสการผิดนัดชำระหนี้มากหรือน้อย ประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา ประกอบการพิจารณา “ซึ่งเครดิตบูโรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจการให้สินเชื่อ”

Q&A มียอดหนี้ค้างชำระในเครดิตบูโร จะขอกู้ใหม่ได้หรือไม่?