ข้อมูลในเครดิตบูโรคลาดเคลื่อน จะขอแก้ไขได้อย่างไร?

เมื่อข้อมูลเครดิตของท่านไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อนจากความจริง ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถทำตามได้ ดังนี้ค่ะ

1. ติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ท่านควรติดต่อกับสถาบันการเงินของเจ้าของบัญชี เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลไม่ถูกต้อง สถาบันการเงินจะแจ้งให้ทางเครดิตบูโรแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และแจ้งผลแก่เจ้าของบัญชีทราบภายใน 30 วัน

2. ติดต่อศูนย์ตรวจเครดิตบูโร
สำหรับท่านใดที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเครดิตผ่านทางศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 ยื่นคำขอผ่านที่ทำการไปรษณีย์
– Download แบบคำขอได้ที่ https://www.ncb.co.th/check-your-credit-bureau/form_download

– ส่งเอกสารคำขอพร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์ ถึง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ส่วนรับเรื่องร้องเรียน เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วิธีที่ 2 ยื่นคำขอ ณ ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง
โดยกรอกแบบคำขอแก้ไขข้อมูลพร้อมยื่นเอกสาร ดังนี้
– สำเนาบัตรประจำตัวประะชาชน
– สำเนารายงานเครดิตบูโรที่ต้องการแก้ไข
– หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งสถาบันการเงินของผู้ส่งข้อมูลให้ตรวจสอบความถูกต้อง
จากนั้นจะแจ้งผลการตรวจสอบให้เจ้าของข้อมูลทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอ

หากข้อมูลไม่ถูกต้องจริง และสถาบันการเงินได้แก้ไขแล้ว เครดิตบูโรจะส่งข้อมูลเครดิตฉบับที่แก้ไขแล้วให้กับเจ้าของข้อมูล

แต่ถ้ามีการยืนยันแล้วว่าข้อมูลถูกต้อง ไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ขอให้เครดิตบูโรบันทึกโต้แย้งไว้ในระบบข้อมูลเครดิตและสามารถยื่นอุทธรณ์ ข้อโต้แย้งต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเพื่อพิจารณาได้นั่นเองค่ะ

ข้อมูลในเครดิตบูโรคลาดเคลื่อน จะขอแก้ไขได้อย่างไร?