เงินฝาก หรือทรัพย์สินส่วนตัว มีข้อมูลในบนรายงานข้อมูลเครดิตไหม

รายงานข้อมูลเครดิตจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก หรือทรัพย์สินส่วนตัวในสถาบันการเงินไว้ไหม หากมีบัญชีเงินฝากหลาย ๆ ที่จะส่งผลต่อเครดิตทางการเงินของเราหรือไม่ ?

ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะ เพราะรายงานข้อมูลเครดิตจัดเก็บข้อมูลสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร และประวัติการชำระหนี้ ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก หรือทรัพย์สินส่วนตัวของเราอย่างแน่นอนค่ะ

โดยข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในรายงานข้อมูลเครดิต จะมีด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนลูกค้า ได้แก่ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส เลขบัตรประชาชน และส่วนที่ 2 คือข้อมูลที่เกี่ยวกับสินเชื่อ ได้แก่ ประวัติการชำระสินเชื่อ ผู้ให้สินเชื่อ วงเงินสินเชื่อ สถานะบัญชี เป็นต้น

สามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองผ่านการตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป

▶ โมบายแอป

แบบส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report)

ได้ทันที

 • โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
  • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
 •  แอป KKP Mobile ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
  •  ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง     

ภายใน 24 ชม. (*เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)

 • แอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย
  • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
 • แอป MyMoธนาคารออมสิน
  • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
 • เป๋าตังเปย์ บนแอปเป๋าตัง
  • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
 • โมบายแอป Flash Express
  • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

 ภายใน 3 วันทำการ

 • แอป ttb touch ธนาคารทีทีบี
  • ตรวจข้อมูลเครดิต

รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

 • แอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย
  • ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
 •  แอป MyMoธนาคารออมสิน
  • ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
 • เป๋าตังเปย์บนแอปเป๋าตัง
  • ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
 •  แอป ttb touch ธนาคารทีทีบี
  • ตรวจข้อมูลเครดิต
ค่าบริการ
 • รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท
 • รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกองริ่ง 200 บาท

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดก่อนใช้บริการ

check- bureau

เช็กช่องทางการเครดิตบูโรเพิ่มเติม >>> http://bit.ly/2D5eZW3

ข้อมูลเพิ่มเติม
#เครดิตบูโร
คลิก ▶️ https://linktr.ee/ilovebureau