ข้อมูลในรายงานข้อมูลเครดิตจะอัปเดตสถานะบัญชีและยอดหนี้อย่างไร เมื่อไหร่

อดีตเคยค้างชำระ แต่ปัจจุบันชำระหนี้ครบแล้ว ข้อมูลในรายงานเครดิตจะอัปเดตสถานะบัญชีและยอดหนี้อย่างไร?
โดยปกติเครดิตบูโรจะใช้เวลาในการอัปเดตข้อมูลบนรายงานข้อมูลเครดิตประมาณ 30 วัน โดยสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกจะนำส่งข้อมูลให้เครดิตบูโรตามรอบการรายงานและจัดส่งข้อมูลซึ่งเป็นการรายงานและส่งข้อมูลสินเชื่อแบบรายเดือน (Monthly Basis) มิใช่รายงานและส่งข้อมูลสินเชื่อแบบทันที (Real Time)
ตัวอย่าง : ข้อมูลการชำระหนี้หรือปิดบัญชีของเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จะสามารถตรวจสอบเครดิตบูโรได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
สมมติว่า ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ลูกค้าชำระหนี้หรือปิดบัญชีกับสถาบันการเงินที่ขอกู้สินเชื่อภายในเดือนกุมภาพันธ์ ดังนั้นภายใน 29 มีนาคม สถาบันการเงินสมาชิกเครดิตบูโรทุกแห่ง ส่งข้อมูลมาที่เครดิตบูโรตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อเครดิตบูโรประมวลผลแล้วเสร็จจะนำส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล และตั้งแต่ 30 มีนาคม เป็นต้นไป ลูกค้าจะสามารถตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเองและเช็กสถานะข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนล่าสุดได้
แต่หากเคย “ค้างชำระ” มาก่อนหน้านี้ รายงานข้อมูลเครดิตจะเก็บข้อมูลประวัติการชำระเงินและอัปเดตตามข้อเท็จจริงทั้ง ในกรณี “ค้างชำระ” และ “ไม่ค้างชำระ” โดยไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจากกฎหมายได้มีการกำหนดให้เครดิตบูโร เก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ 36 เดือน ทำให้ข้อมูลบนรายงานข้อมูลเครดิตจะถูกทับเรียงกันเหมือนกับ “ขนมชั้น” เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูลเหล่านั้นก็จะออกจากฐานข้อมูลไป ดังนั้นเพื่อรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัดนอกจากจะต้องชำระหนี้ให้ตรงต่อเวลาแล้ว ควรจะหมั่นตรวจเครดิตบูโรอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตและป้องกันรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ทางการเงินด้วย
ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป
แบบส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report)
  • ได้ทันที
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร KKP Mobile

– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

• ภายใน 24 ชม. (*เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)

ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

ธนาคารออมสิน MyMo

– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

  • ภายใน 3 วันทำการ
ธนาคารทีทีบี ttb touch

– ตรวจข้อมูลเครดิต

หรือรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

ธนาคารออมสิน MyMo

– ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง

ธนาคารทีทีบี ttb touch

– ตรวจข้อมูลเครดิต

ค่าบริการ
  • รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท
  • รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกองริ่ง 200 บาท
หมายเหตุ:
กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดก่อนใช้บริการ

 

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya