ข้อแนะนำเมื่อถูกปฏิเสธสินเชื่อโดยอ้างว่ามาจากเครดิตบูโร

เคยเจอไหม เหตุการณ์ยื่นขอสินเชื่อไปกี่ที่ก็ไม่เคยผ่าน และโดนปฏิเสธกลับมาทุกครั้งว่าเป็นเพราะเครดิตบูโร หากเจอเหตุการณ์แบบนี้ เรามีข้อแนะนำมาบอกกันค่ะ
เมื่อถูกปฏิเสธ/ไม่ให้สินเชื่อ โดยมีการอ้างว่าเป็นเพราะเครดิตบูโร กฎหมายที่คุ้มครองดูแลคือ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ได้กำหนดการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของข้อมูล (ซึ่งก็คือตัวท่าน)
ขั้นตอนการยื่นขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต
กรณีที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และมีหนังสือแจ้งว่าเป็นเพราะเครดิตบูโร เราจะเปิดให้ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ได้ตามวิธีทั้งหมด ดังนี้
กรณีขอตรวจสอบกรณีถูกปฏิเสธสินเชื่อที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร (ฟรี)
•เจ้าของข้อมูลสามารถยื่นคำขอ พร้อมเอกสารด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจให้แก่ผู้อื่นได้ ดังนี้
•บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับตัวจริงมาแสดง
ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้นำเอกสารมา ดังนี้
•หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา
•สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง
•สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง
•ยื่นเอกสารพร้อมหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินเพื่อตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากทางบริษัทฯ
เจ้าของข้อมูลสามารถขอรับรายงานภายในวันยื่นคำขอ หรือเลือกจัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ฉบับละ 20 บาท)
กรณีขอตรวจสอบกรณีถูกปฏิเสธสินเชื่อผ่านทางไปรษณีย์ กรณีบุคคลธรรมดา
•สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
•หนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินเพื่อตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากทางบริษัทฯ
จัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 และ 2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าถึง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
บริษัทจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตให้ตามที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน หรือตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งปฏิเสธการให้สินเชื่อ หรือที่อยู่ที่ทางบริษัทจะสามารถตรวจสอบได้

 

 

 

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya