บริหารการเงิน ให้รอดยุคเงินเฟ้อ ด้วยเทคนิค 3 ก้อน

บริหารการเงินและรายจ่ายในยุคเงินเฟ้อให้รอด ด้วยเทคนิคการแบ่งเงินใช้ 3 ก้อน
ก้อนที่ 1 เงินสำหรับฉุกเฉิน
เป็นเงินไว้สำหรับใช้จ่ายช่วงระยะสั้น ๆ หรือสำรองจ่ายเมื่อเกิดเหตุวิกฤติฉุกเฉินในชีวิตอย่างกะทันหัน เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ค่าใช้จ่ายเมื่อออกจากงาน เป็นต้น โดยปกติเงินฉุกเฉินต้องมีสำรองเท่ากับรายได้ 3-6 เดือน แต่ในช่วงวิกฤติ ภาวะเงินเฟ้อควรมีสำรองอย่างน้อย 6-12 เดือน
ก้อนที่ 2 เงินออมสำหรับระยะยาว
ใช้สำหรับเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตแบบระยะยาว เช่น ไว้สำหรับเกษียณ โดยจะเลือกออมเงิน หรือแผนลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนของมูลค่าเงินเราให้เอาชนะอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ได้
ก้อนที่ 3 เงินสำหรับรายจ่ายสิ่งของจำเป็น
เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่ารถไปทำงาน ค่าอาหาร ให้เงินในส่วนนี้เป็นเงินที่ใช้สำหรับรายจ่ายที่จำเป็นภายในบ้านหรือตนเอง โดยระบุรายจ่ายคร่าว ๆ ว่าเท่าไหร่ และจัดสรรให้อย่างเหมาะสม
หากเรามีวินัยและมีความสม่ำเสมอในการบริหารการเงินด้วยเทคนิค 3 ก้อน จะช่วยให้เรารอดชีวิตในช่วงสภาวะเงินเฟ้อได้ในที่สุด
ข้อมูลจาก : https://www.ryt9.com/s/prg/3356340

 

 

 

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya