5 บัญชีที่ควรแยกไว้สำหรับคนมีครอบครัว

เมื่อตกลงแต่งงานมีครอบครัวแล้ว ก็ต้องมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้ลงตัว และถ้ายิ่งมีลูกหรือคิดว่าจะมีลูกด้วยแล้ว การแบ่งสรรค่าใช้จ่ายสำหรับลูกก็เป็นเรื่องที่จำเป็น เรามาดูกันว่าคนมีคู่แล้วควรแยกบัญชีอย่างไรบ้าง

  1. บัญชีกองกลาง เป็นบัญชีสำหรับใช้จ่ายในครอบครัว เช่น ค่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าใช้จ่ายพื้นฐานในครอบครัว เป็นต้น

  2. บัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน คิดง่ายๆ คือควรมีเงินออมจากค่าใช้จ่ายพื้นฐานอย่างน้อย 3 เดือน ซึ่งจะสำรองจ่ายยามฉุกเฉิน เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

  3. บัญชีเงินลงทุน คือบัญชีสำหรับการสร้างรายได้ ซึ่งควรแยกเป็นอีกบัญชีต่างหาก สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหรือตราสารทุนต่างๆ

  4. บัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว ควรแยกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้เด็ดขาดระหว่างสามี ภรรยา เพื่อให้ง่ายต่อการจัดสรรเงิน ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เช่น ค่าอาหาร ค่าครองชีพในชีวิตประจำวัน ชอปปิง เป็นต้น

  5. บัญชีสำหรับบุตร เป็นบัญชีที่เก็บเงินสำหรับลูกตั้งแต่ยังแบเบาะจนถึงวัยเรียน เช่น ค่าวัคซีน ค่าอาหารลูก ค่าเล่าเรียนลูก เป็นต้น