ADBI ผนึก เครดิตบูโร จัดสัมมนา มาตรการที่ช่วยทำให้ SME ในภูมิภาคเอเชียเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ADBI ผนึก เครดิตบูโร จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องมาตรการที่ช่วยทำให้ SME ในภูมิภาคเอเชียเข้าถึงแหล่งเงินทุน

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า Asian Development Bank Institute (ADBI) ร่วมกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) จัดงานสัมมนาเรื่อง Empowering SMEs through Improved Financial Access : Role of SME Data, Credit Rating and Start-up Finance ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2560 ณ ห้องรอยัล มณียา เอ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระดับภูมิภาคผ่านการระดมความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงินที่จำเป็นต่อการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME ในภูมิภาคเอเชีย เช่น ระบบข้อมูลและระบบการค้ำประกันสินเชื่อ Credit Rating/ Credit Scoring Hometown Investment Trust Fund เป็นต้น ภายในงานสัมมนาครั้งนี้มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ ธนาคารกลางและเอกชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME ในภูมิภาคเอเชียกว่า 10 ประเทศ