ข่าวเครดิตบูโร 002/2562 : เครดิตบูโรมอบสิทธิพิเศษ  ฟรี…ค่าบริการตรวจรายงาน “เครดิตสกอริ่ง”  เหลือเวลาเพียง 2 สัปดาห์สุดท้าย ถึงสิ้นเดือน ก.พ. 62  ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 3 แห่ง สอดรับนโยบายแบงก์ชาติ ร่วมสนับสนุนบริการทางการเงินสำหรับ SMEs และประชาชนทั่วไป

ข่าวเครดิตบูโร 002/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

เครดิตบูโรมอบสิทธิพิเศษ  ฟรี…ค่าบริการตรวจรายงาน “เครดิตสกอริ่ง”  เหลือเวลาเพียง 2 สัปดาห์สุดท้าย ถึงสิ้นเดือน ก.พ. 62  ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 3 แห่ง สอดรับนโยบายแบงก์ชาติ ร่วมสนับสนุนบริการทางการเงินสำหรับ SMEs และประชาชนทั่วไป

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : เครดิตบูโรสอดรับนโยบายแบงก์ชาติ ร่วมสนับสนุนบริการทางการเงินสำหรับ SMEs และประชาชนทั่วไป มอบสิทธิพิเศษสำหรับบุคคลธรรมดาที่มาตรวจรายงานข้อมูลเครดิตด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะได้รายงานเครดิต    สกอริ่ง (คะแนนเครดิต) เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน จะไม่เสียค่าบริการในส่วนนี้ สิทธิพิเศษนี้เหลือเวลาเพียง  2 สัปดาห์สุดท้าย จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

 นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า “เครดิตบูโรได้พัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยจัดให้มีบริการรายงาน “เครดิตสกอริ่ง” หรือคะแนนเครดิตของลูกค้าสถาบันการเงินรายใดรายหนึ่งว่า ปัจจุบันมีเครดิตทางการเงินเป็นอย่างไรทำให้สามารถคาดการณ์การชำระคืนสินเชื่อในอนาคตได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการยื่นขอสินเชื่อ เมื่อท่านมาตรวจรายงานข้อมูลเครดิต (ค่าบริการ 100 บาท) และมีความประสงค์จะได้รายงานเครดิตสกอริ่ง เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอสินเชื่อ ท่านไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่ม ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อาคาร 2 ชั้น 2, สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดงและ BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ (ภายในสถานี) สำหรับสิทธิพิเศษในครั้งนี้เหลือเวลาเพียง 2 สัปดาห์สุดท้าย จนถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์  2562 เท่านั้น เพียงยื่นบัตรประชาชนของตนเอง และรอรับผลได้ทันที เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดายื่นขอตรวจด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีมอบอำนาจจากบุคคลอื่น)”

ผู้จัดการใหญ่กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นชอบให้เครดิตบูโรจัดทำและให้บริการเครดิตสกอริ่งครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา และได้ให้บริการเครดิตสกอริ่ง ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2559 การให้บริการดังกล่าวได้มีผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายการประกอบทำธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก (World Bank) และเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 รวมทั้งจากการปฏิรูปกฎเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มุ่งจะช่วยให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินคล่องตัวในการนำเทคโนโลยีมาใช้บริการ โดยสนับสนุนให้ SMEsและประชาชนทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลความน่าเชื่อถือด้านเครดิตจากแหล่งอื่นๆ ประกอบการยื่นขอสินเชื่อได้ โดยเฉพาะเครดิตสกอริ่งจากเครดิตบูโร”

ทั้งนี้ ประโยชน์ของเครดิตสกอริ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ เพิ่มโอกาสให้คนที่เป็นลูกค้าได้รับบริการสินเชื่อ ที่สอดคล้องกับข้อมูลความสามารถในการชำระหนี้และพฤติกรรมการชำระหนี้ของตนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม มีความรู้ที่จะไม่สร้างความเสี่ยงทางการเงินให้แก่ตนเองเกินสมควร ตลอดรวมไปถึงการเพิ่มพูนความรู้เรื่องทางการเงิน การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลของตนเองให้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินและเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในฐานะที่เครดิตบูโรเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของระบบสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินจะมีข้อมูลและเครื่องมือการวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สำหรับข้อมูลเครดิตที่นำมาใช้ในการจัดทำและคำนวณเครดิตสกอริ่งเป็นข้อมูลเครดิตที่เครดิตบูโรได้รับจากสถาบันการเงินสมาชิกและมีอยู่ในฐานข้อมูลของเครดิตบูโร ณ ขณะเวลาที่เจ้าของข้อมูลร้องขอหรือเปิดเผย เครดิตสกอริ่ง โดยอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ เครดิตสกอริ่ง เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหลายปัจจัยซึ่งสถาบันการเงินใช้ประกอบการพิจารณา วิเคราะห์สินเชื่อ หรือออกบัตรเครดิตเท่านั้น ซึ่งเป็นดุลยพินิจของสถาบันการเงินแต่ละแห่งที่จะพิจารณานำมาใช้หรือไม่ก็ได้ เครดิตบูโรไม่มีอำนาจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดผลของการอนุมัติหรือปฏิเสธสินเชื่อหรือการออกบัตรเครดิตให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงินแต่ประการใดทั้งสิ้น และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากผลเครดิตสกอริ่งในรายงานฉบับนี้ในการขอสินเชื่อหรือบัตรเครดิตหรือการอื่นใดของเจ้าของข้อมูล

สิทธิพิเศษนี้เหลือเวลาเพียง 2 สัปดาห์สุดท้าย จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้มาตรวจรายงานข้อมูลเครดิตและมีความประสงค์จะได้รายงานเครดิตสกอริ่ง (คะแนนเครดิต) เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการขอสินเชื่อ ท่านไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่ม ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 3 แห่ง  ได้แก่ 1) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อาคาร 2 ชั้น 2 ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ 9.00-16.30 น. 2) สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.และ 3) สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ (ภายในสถานี) ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 9.00-18.00 น. เพียงยื่นบัตรประชาชนของตนเอง และรอรับผลได้ทันที เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดายื่นขอตรวจด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีมอบอำนาจจากบุคคลอื่น)”

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง “เครดิตสกอริ่ง” ได้ที่ www.ncb.co.th เมนู ตรวจสอบเครดิตบูโรหรือ www.facebook.com/ilovebureau

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร 02 095 5867

E-mail: ilovebureau@ncb.co.th / website: www.ncb.co.th / facebook: www.facebook.com/ilovebureau