เจ้าของข้อมูลขอลบหรือแก้ไขประวัติการชำระเงินได้หรือไม่

เจ้าของข้อมูลขอลบหรือแก้ไขประวัติการชำระเงินได้หรือไม่

เจ้าของข้อมูลขอลบหรือแก้ไขประวัติการชำระหนี้ได้ ในกรณีที่พบว่า ข้อมูลของตนเองไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยสามารถยื่นตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนได้ที่ บริษัทข้อมูลเครดิตและสถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลเป็นลูกค้า

แต่หากข้อมูลเครดิตตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว เจ้าของข้อมูลไม่สามารถขขอลบหรือแก้ไขข้อมูลได้ เว้นแต่ในบางกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น เกินอายุการจัดเก็บข้อมูลเป็นต้น