ความเข้าใจผิด เรื่อง Blacklist

เครดิตบูโร มิได้มีหน้าที่ “ขึ้นบัญชีดำ” หรือ “Blacklist” อย่างที่เข้าใจกันผิด

หลายท่านคิดว่า สาเหตุที่สถาบันการเงินไม่ให้สินเชื่อ เพราะเครดิตบูโรขึ้นบัญชีดำ หรือที่เรียกกันทั่ว ๆ ไปว่า “ติด Blacklist” ความจริง! เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะเครดิตบูโร จะทำหน้าที่จัดเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงิน ตามที่สถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิกจัดส่งให้เท่านั้น มิได้มีหน้าที่ “ขึ้นบัญชีดำ” หรือ “Blacklist” อย่างที่เข้าใจกัน

เมื่อท่านขอกู้เงินแล้ว สถาบันการเงินไม่อนุมัติเงินกู้ อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น

  • รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนด

  • ข้อมูลที่ปรากฎในเครดิตบูโรไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ขอกู้

ซึ่งอาจเป็นผลมาจากท่านมีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดี หรือ ผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น