ข้อมูลเครดิตไม่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร

หากตรวจเครดิตบูโร แล้วพบว่าประวัติข้อมูลเครดิตไม่ถูกต้อง จะทำยังไงดีนะ?

ท่านมีสิทธิยื่นคำขอตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลเครดิตได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร โดยเครดิตบูโรจะตรวจสอบความถูกต้องของคำขอฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. เครดิตบูโรแจ้งไปยังสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกผู้นำส่งข้อมูลให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำขอ

  2. เครดิตบูโรจะแจ้งผลการตรวจสอบหรือแก้ไขให้ท่านทราบภายใน 30 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอ)

  3. เมื่อท่านได้รับแจ้งผลการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลแล้ว หากไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูล ท่านสามารถยื่นคำขอใช้สิทธิบันทึกข้อโต้แย้งไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัทได้ และมีสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ข้อโต้แย้งต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตได้ในกรณีที่เห็นว่าบริษัท สมาชิก หรือผู้ใช้บริการบันทึกข้อโต้แย้งไว้ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงตามหลักฐานที่ปรากฏ