คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : นิติบุคคลยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรได้ทางไหนบ้าง : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565

นิติบุคคลยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรได้ทางไหนบ้าง

บทความวันนี้ ผมจะขอกล่าวถึงการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรสำหรับนิติบุคคล โดยเหตุผลที่ต้องตรวจเครดิตบูโรแบบเจ้าของข้อมูลเครดิตที่เป็นนิติตบุคคล เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจตนเอง  สร้างโอกาสในการยื่นของสินเชื่อหากมีเครดิตดี และแสดงตัวตนเบื้องต้นให้กับสถาบันการเงินว่าประกอบธุรกิจอะไร รวมทั้งเป็นการแสดงวินัยการเงิน ธุรกิจจากประวัติและสถานะบัญชีอีกด้วยครับ  สำหรับช่องทางและขั้นตอนการยื่นขอตรวจเครดิตบูโรแบบนิติบุคคล มีดังนี้ครับ

1 ยื่นคำขอตรวจแบบนิติบุคคล แบบรับรายงานได้เลย ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 (โซนธนาคาร) (ใกล้ MRT พระราม 9 และอยู่ด้านหลังห้างเซ็นทรัล พระราม 9) โดยเตรียมหลักฐาน ได้แก่  สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2 ยื่นคำขอตรวจทางไปรษณีย์ ขอให้นิติบุคคลกรอกรายละเอียดใบ “แบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตนิติบุคคล” (ดาวน์โหลดได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสารคำขอ เพื่อตรวจเครดิตบูโร – บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ – National Credit Bureau (ncb.co.th)) มีรายละเอียดดังนี้ครับ

2.1ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบหลักฐานประกอบ ได้แก่สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2ชำระค่าบริการตรวจข้อมูลเครดิต เป็นแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque)  สั่งจ่าย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (รายละเอียดอัตราค่าบริการได้ที่ ตรวจเครดิตบูโร สำหรับนิติบุคคล ทางไปรษณีย์ – บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ – National Credit Bureau (ncb.co.th))

3 จัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 1-2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าถึง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ส่วนรับเรื่องร้องเรียน  อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรด์ พระรามเก้า ชั้น 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  1. รายงานข้อมูลเครดิตจะจัดส่งให้กรรมการผู้จัดการ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองของนิติบุคคลเท่านั้นครับ

หากท่านประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ consumer@ncb.co.th