คอลัมน์เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : นิติบุคคลยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรได้ทางไหนบ้าง : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 8 กันยายน 2566

นิติบุคคลยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรได้ทางไหนบ้าง

บทความวันนี้ ผมจะขอกล่าวถึงการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรสำหรับนิติบุคคล โดยเหตุผลที่ต้องตรวจเครดิตบูโรแบบเจ้าของข้อมูลเครดิตที่เป็นนิติตบุคคล เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจตนเอง  สร้างโอกาสในการยื่นของสินเชื่อหากมีเครดิตดี และแสดงตัวตนเบื้องต้นให้กับสถาบันการเงินว่าประกอบธุรกิจอะไร รวมทั้งเป็นการแสดงวินัยการเงิน ธุรกิจจากประวัติและสถานะบัญชีอีกด้วยครับ  สำหรับช่องทางและขั้นตอนการยื่นขอตรวจเครดิตบูโรแบบนิติบุคคล มีดังนี้ครับ

1 ยื่นคำขอตรวจแบบนิติบุคคล แบบรับรายงานได้เลย ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 (โซนธนาคาร) (ใกล้ MRT พระราม 9 และอยู่ด้านหลังห้างเซ็นทรัล พระราม 9) โดยเตรียมหลักฐาน ได้แก่  สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2 ยื่นคำขอตรวจทางไปรษณีย์ มรายละเอียดดังนี้ครับ

2.1 นิติบุคคลกรอกรายละเอียด “แบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตนิติบุคคล” ที่เว็บไซต์เครดิตบูโร เมนู ดาวน์โหลดเอกสารคำขอ หรือคลิก  www.ncb.co.th/check-your-credit-bureau/request-credit-bureau-doc-download  พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)   โดยแนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ชำระค่าบริการตรวจข้อมูลเครดิต เป็นแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque)  สั่งจ่าย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (รายละเอียดอัตราค่าบริการเลือกในแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตนิติบุคคล หรือได้ที่เว็บไซต์เครดิตบูโร เมนู ตรวจเครดิตบูโรสำหรับนิติบุคคลทางไปรษณีย์ หรือคลิก  www.ncb.co.th/check-your-credit-bureau/corporate-check-credit-bureau-at-postoffice

2.3 จัดส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าถึง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (กรณีตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรด์ พระรามเก้า ชั้น 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

2.4 รายงานข้อมูลเครดิตจะจัดส่งให้กรรมการผู้จัดการ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองของนิติบุคคลเท่านั้นครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ consumer@ncb.co.th ครับ