คอลัมน์เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ควรทำอย่างไร เมื่อชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 6 ตุลาคม 2566

ควรทำอย่างไร เมื่อชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว

บทความวันนี้ จะขออธิบายเมื่อท่านได้ชำระหนี้ปิดบัญชีสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 2 กรณี คือ ปิดบัญชีกับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร หรือ ปิดชำระหนี้ให้แก่นิติบุคคลผู้รับโอนหนี้แล้ว  ควรจะต้องทำอย่างไรต่อไป  โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

  1. กรณีท่านปิดบัญชีกับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร คือ ปิดบัญชี ไม่มียอดค้างชำระใดๆ ทั้งสิ้น ท่านไม่ต้องทำอะไรต่อไปอีก เนื่องจากสถาบันการเงินมีหน้าที่ตามกฎหมายในการนำส่งข้อมูลปิดบัญชีเข้ามาที่เครดิตบูโรในเดือนถัดไป (จะปรากฎเป็นสถานะ 11 ปิดบัญชี)
  2. กรณีท่านได้ชำระหนี้ปิดบัญชีให้แก่นิติบุคคล ผู้รับโอนหนี้เสร็จสิ้นแล้ว และมีความประสงค์ยื่นคำขอแก้ไขรหัสสถานะบัญชี ในบัญชีสินเชื่อ/บัตรเครดิตในรายงานเครดิตบูโร (จากสถานะ 42 โอนหรือขายหนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วัน เป็น สถานะ 43 โอนหรือขายหนี้และชำระหนี้เสร็จสิ้น) ท่านสามารถยื่นคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 1) แบบฟอร์มคำขอแก้ไขรหัสสถานะบัญชี (เนื่องจากได้ชำระหนี้ให้แก่นิติบุคคลผู้รับโอนหนี้เสร็จสิ้นแล้ว) ให้ครบถ้วนถูกต้อง ที่เว็บไซต์ www.ncb.co.th เมนู ดาวน์โหลดเอกสารคำขอ หรือhttps://www.ncb.co.th/check-your-credit-bureau/form_download 2) สำเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 3) สำเนาหนังสือยืนยันการชำระหนี้ปิดบัญชี ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

จากกรณีที่ 2 ท่านสามารถยื่นคำขอและเอกสารดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ถึง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ส่วนรับเรื่องร้องเรียน เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310

เมื่อได้รับคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องของท่าน ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว เครดิตบูโรจะดำเนินการประสานงานตรวจสอบกับสถาบันการเงิน และเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสถาบันการเงินแล้ว เครดิตบูโรจะแจ้งผลให้ท่านทราบ (ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอของท่านตามที่กฎหมายกำหนด