คอลัมน์เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : รายงานข้อมูลเครดิต คืออะไร : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566

รายงานข้อมูลเครดิต คืออะไร

บทความนี้ขอเรียนข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันความเข้าใจที่อาจคลาดเคลื่อนครับ รายงานข้อมูลเครดิต (Credit Report) คือ รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ขอสินเชื่อ ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)  โดยมีข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่  1) ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวตนลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส อาชีพ เลขที่บัตรประชาชน และกรณีที่เป็นนิติบุคคล จะเป็นชื่อ สถานที่ตั้ง เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น  2) ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และประวัติการชำระสินเชื่อ คือ ประวัติการชำระ ราคาสินค้าหรือบริการหรือสินเชื่อที่มี  รวมทั้งสถานะบัญชี ที่แสดงสถานะของบัญชีสินเชื่อแต่ละบัญชี เช่น สินเชื่อปกติ สินเชื่อที่ปิดบัญชีแล้ว สินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน สินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย เป็นต้น

การรายงานข้อเท็จจริงในการชำระหนี้นั้น สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรจะส่งข้อมูลมาที่เครดิตบูโร โดยเครดิตบูโรจัดเก็บข้อมูลเป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับข้อมูลจากสถาบันการเงิน  เป็นข้อมูลที่มีการชำระหนี้ปกติและการชำระหนี้ล่าช้า ไม่ใช่ส่งเฉพาะกรณีที่มีการชำระหนี้ล่าช้า ระบุดังเช่น

-ไม่ค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 30 วัน สถานะบัญชี 10 คือปกติ 

-ค้างชำระ 31-60 วัน สถานะบัญชี 10 คือปกติ

-ค้างชำระ 61-90 วัน สถานะบัญชี 10 คือปกติ

-ค้างชำระ 91-120 วัน สถานะบัญชี 20 คือหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน เป็นต้น

ข้อมูลตามความจริงในแต่ละบัญชีจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรที่ท่านขอสินเชื่อจะส่งเข้ามาในระบบทุกเดือน เดือนเก่าอยู่ข้างล่าง เดือนใหม่ล่าสุดอยู่ข้างบน เรียงเป็นขนมชั้นรายเดือน เรียงจนครบ 36 ชั้น พอข้อมูลเดือน 37 เข้ามา ก็ให้ลบเดือนที่ 1 ออกไป ใหม่เข้า เก่าออก จนกว่าจะมีการปิดบัญชี เมื่อปิดบัญชี ก็จะไม่มีข้อมูลใหม่เข้ามาเติมข้างบน เดือนที่อยู่ข้างล่างก็จะถูกลบออกไปทีละเดือน ทุกๆเดือน จนกว่าจะไม่มีข้อมูลให้ลบ จากนั้นจึงนำบัญชีทั้งหมดออกจากระบบครับ

ยกตัวอย่างเช่น เดือนมีนาคม 66 มีการค้างชำระ 100 บาท สถาบันการเงินจะส่งข้อมูลมาว่า บัญชีสินเชื่อนี้ในเดือนมีนาคม 66 ค้างชำระ 31 วัน สถานะบัญชี 10คือปกติ  ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงว่ามีการชำระค้างจริงหรือไม่ ต่อมาเดือนเมษายน 66 ลูกหนี้ไปชำระหนี้ยอดที่ค้างเรียบร้อย เดือนเมษายน 66 ก็จะระบุว่า ไม่ค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 30 วัน สถานะบัญชี 10 คือปกติ ดังนั้นในเดือนเมษายน 66 ในรายงานจะมี 2 บรรทัดครับ บรรทัดเดือนมีนาคม 66 มีข้อมูลค้างชำระ 31-60 วัน บรรทัดเดือนเมษายน 66 มีข้อมูลว่าไม่ค้างชำระ ดังที่นำเรียนเป็นไปตามข้อเท็จจริง ถ้าสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรส่งข้อมูลผิด อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ncb.co.th ครับ