คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : ตรวจเครดิตบูโรแบบนิติบุคคลอย่างไร : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ 5 พฤศจิกายน2564

ตรวจเครดิตบูโรแบบนิติบุคคลอย่างไร

บทความวันนี้ ผมขออัปเดตให้ท่านทราบถึงวิธีการตรวจเครดิตบูโรแบบนิติบุคคล เพื่อเพิ่มช่องทางให้ท่านเจ้าของข้อมูลประเภทนิติบุคคลได้รับทราบข้อมูลเครดิตของท่านเองนะครับ โดยท่านสามารถยื่นคำขอตรวจได้ง่าย ๆ 2 วิธี ดังนี้ครับ

1.ยื่นตรวจด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) ชั้น 2 อาคาร 2 แบบรอรับรายงาน โดยเตรียมเอกสารต่าง ๆ มาให้ครบถ้วน ได้แก่  สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หากกรณีมอบอำนาจก็ขอให้ท่านเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ครับ หนังสือมอบอำนาจตรวจสอบข้อมูลเครดิตแบบนิติบุคคล (ดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์เครดิตบูโร เมนูดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือตามลิงก์นี้ https://www.ncb.co.th/check-your-credit-bureau/request-credit-bureau-doc-download) พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้รับมอบและผู้มอบอำนาจ

2.ยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต ได้ทางไปรษณีย์  โดยจะจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองของท่านเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ

2.1  นิติบุคคลกรอกรายละเอียด แบบคำขอตรวจข้อมูลเครดิตนิติบุคคล (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์เครดิตบูโร เมนู ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือตามลิงก์ข้างต้น) พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ชำระค่าบริการตรวจข้อมูลเครดิต เป็นแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) สั่งจ่าย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ตามอัตราค่าบริการที่ท่านได้เลือกในแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต ดังนี้

    แบบที่ 1 รายงานข้อมูลเครดิต 1 ฉบับ ครั้งเดียว อัตราค่าบริการ 220 บาท (รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์จำนวน 20 บาทแล้ว)

    แบบที่ 2 รายงานข้อมูลเครดิต 2 ฉบับ รายครึ่งปี อัตราค่าบริการ 400 บาท ฟรีค่าจัดส่งไปรษณีย์

    แบบที่ 3 รายงานข้อมูลเครดิต 4 ฉบับ รายไตรมาส อัตราค่าบริการ 700 บาท ฟรีค่าจัดส่งไปรษณีย์

    แบบที่ 4 รายงานข้อมูลเครดิต 6 ฉบับ ราย 2 เดือน อัตราค่าบริการ 950 บาท ฟรีค่าจัดส่งไปรษณีย์

2.3 จัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 1-2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าถึง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ฝ่ายบริหารเจ้าของข้อมูล เลขที่ 63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) ชั้น 2 อาคาร 2 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

2.4 บริษัท จะส่งรายงานข้อมูลเครดิต ให้กรรมการผู้จัดการ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองของนิติบุคคลเท่านั้น

สำหรับข้อพึงระวังในการยื่นตรวจแบบนิติบุคคล มีดังนี้ครับ

   -โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ลงในแบบคำขอ เพื่อใช้ในกรณีที่บริษัท ต้องการสอบถามเพิ่มเติม

   -กรณีที่เอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต และจะส่งเอกสาร พร้อม Cashier Cheque คืนให้แก่ผู้ขอ

กรณียื่นขอตรวจสอบเนื่องจากได้รับการปฏิเสธการให้สินเชื่อ หรือได้รับการขึ้นค่าบริการจากสถาบันการเงิน ท่านต้องมีหนังสือแจ้งปฏิเสธการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมีข้อความว่าเป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด แนบมาพร้อมกับแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตเป็นหลักฐาน โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ในหนังสือแจ้งจะได้รับการยกเว้นค่าบริการในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารเจ้าของข้อมูล อีเมล consumer@ncb.co.th ครับ