เครดิตบูโรร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ใหม่ “มันหนี้” หรือ “Thai Debt Money” “หนี้เป็นได้ เรียนรู้ได้ ด้วยความเข้าใจ” เพื่ออนาคตการเงินที่ดี

17 กรกฎาคม2560 : บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร )ร่วมสนับสนุนโครงการเว็บไซต์ “มันหนี้” หรือ “ThaiDebtMoney” ด้วยแนวคิด “หนี้เป็นได้ เรียนรู้ได้ ด้วยความเข้าใจ” มุ่งส่งเสริมให้ความรู้การเงินบริหารจัดการหนี้สินให้กลุ่มประชาชนที่มีภาระหนี้สิน เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างวินัยการเงินที่ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า “ด้วยปัจจุบันสภาพสังคมบริโภคนิยม การใช้จ่ายเกินตัว การกู้ยืมเงินและขาดวินัยทางการเงิน ทำให้เกิดภาวะ “หนี้สิน” กับประชาชนเป็นจำนวนมากโดยกลุ่มคนที่มีปัญหาการก่อหนี้เสียมากที่สุดคือ กลุ่มคน Generation Y หรือ กลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 22-37 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากอยู่ในช่วงของการทำงานและการเริ่มก่อร่างสร้างตัวหากไม่สามารถจัดการปัญหาหนี้สินได้ นอกจากจะสร้างปัญหากับตนเองแล้ว ยังส่งผลกระทบถึงครอบครัวสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังที่เราเห็นภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับปริมาณหนี้เสีย โดยที่ผ่านมาสถาบันการเงินและหน่วยงานต่างๆ ก็ได้ริเริ่มให้มีโครงการเพื่อช่วยเหลือและบริหารจัดการปัญหาหนี้สินอย่างครบวงจรมาอย่างต่อเนื่องเครดิตบูโรก็ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการเว็บไซต์”มันหนี้” หรือ “ThaiDebtMoney”ด้วยแนวคิดง่ายๆ คือ “หนี้เป็นได้ เรียนรู้ได้ ด้วยความเข้าใจ” เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางการเงิน การบริหารจัดการหนี้สินโดยเน้นให้กลุ่มประชาชนที่มีภาระหนี้สินและกลุ่มประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างวินัยการเงินที่ดีขึ้นได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตทางการเงิน ที่ดีแก่ประชาชนอีกด้วย”

สำหรับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ “มันหนี้” หรือ “ThaiDebtMoney” นั้น จะประกอบด้วย 6 เรื่องหลักๆ ได้แก่ 1) การบริการสำหรับผู้ป่วยเป็นหนี้ที่จะแบ่งระดับของภาวะหนี้อย่างเข้าใจ 2) การฟื้นฟูสุขภาพการเงินเพื่อให้มีสุขภาพการเงินที่ดีขึ้น3) กฎหมายคลายหนี้ ในมุมที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาต่างๆ 4) โปรแกรมคำนวณตรวจสุขภาพหนี้ รู้อาการหนี้ก่อนใคร 5) กูรูกู้รู้รวม เคล็ดลับ เรื่องหนี้อย่างชาญฉลาด 6) การรณรงค์ป้องกันหนี้ที่มีข่าวสารสาระความรู้ทั่วไปเรื่องการเงินไว้อย่างมากมายพร้อมให้บริการแล้ว แค่คลิกมาที่ www.thaidebtmoney.com หรือ www.มันหนี้.com และ www.facebook.com/thaidebtmoney ซึ่งจะมีข้อมูลเพื่อช่วยเหลือประชาชนจัดการหนี้สิน ผ่านออนไลน์ที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และเข้าถึงทุกกลุ่มสู่การมีวินัยทางการเงินที่ดีต่อไป

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร อรภัทร รังษีวงศ์ 02 612 5850
E-mail: ilovebureau@ncb.co.th / website: www.ncb.co.th / facebook: www.facebook.com/ilovebureau

www.มันหนี้.com หรือwww.thaidebtmoney.com