เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 : คำขอตรวจเครดิตบูโร ที่ขอรับรายงานทางไปรษณีย์ อาจมีความล่าช้า จากการนำส่งเอกสารจากตัวแทน รับคำขอ และไปรษณีย์