โปรโมชั่นเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ : สืบสานวัฒนธรรมไทย…ลอยกระทง : ตรวจเครดิตบูโร วันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ รับฟรี…สมุดโชดดีมีชัย ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ๕ แห่ง

โปรโมชั่นเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

สืืบสานวัฒนธรรมไทย ลอยกระทง…ขอขมาแม่คงคา
ลอยเคราะห์ ลอยโศก ลอยหนี้…ไปให้ไกล

ตรวจเครดิตบูโร วันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

รับฟรี…สมุดโชดดีมีชัย ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ๕ แห่ง