โปรโมชั่นประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เมื่อท่านตรวจเครดิตบูโร จะได้รับหนังสือ ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า “เรารักในหลวง” วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ๕ แห่ง